Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS ynskjer innspel til klima- og miljøarbeidet

Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS skal bidra til eit meir bærekraftig samfunn, og vi tek difor ansvar for vår
miljøpåverknad. Ein viktig del av arbeidet er å vere Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert eit
miljøleiingssystem, som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerleg forbetring. Sertifiseringa
inneheld også konkrete krav som må oppfyllast innan arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Kvart år
innrapporterer vi tal for våre aktivitetar, som resulterer i eit klimarekneskap, og også resultat og statistikk. Denne
informasjonen gir god oversikt over framgang og forbetringspotensial, og vert gjort offentleg tilgjengeleg.

Ein del av Miljøfyrtårn-sertifiseringa handlar om samspelet mellom verksemda og samfunnet. Derfor inviterer vi kundar,
samarbeidspartnarar og andre interessentar til å gi innspel om korleis klima- og miljøpåverknaden av våre
varer/tenester kan forbetrast. Innspela gir oss nyttig innsyn i kva for forventingar de har til Anleggsgartnar Jan Erik
Sandal AS i åra framover.

Sjå vedlagt skriv angåande vårt arbeid med Miljøfyrtårn.